Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

--- τι μαθητικό netbook μας πούλησαν !!!


σύμφωνα με το http://pupilslaptop-portal.digitalaid.gr/Specs "Τεχνικές προδιαγραφές του Μαθητικού Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή" και http://pupilslaptop-portal.digitalaid.gr/Last/190

"Οι φορητοί μαθητικοί υπολογιστές που διανέμονται στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακή Τάξη», οφείλουν υποχρεωτικώς να πληρούν το σύνολο των ελαχίστων προδιαγραφών που έχουν ανακοινωθεί από τις «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», και οι οποίες βρίσκονται ανηρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://pupilslaptop.digitalaid.gr/Specs.

Οι προμηθευτές ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα καταστήματα πώλησης που δεν τηρούν το σύνολο των παραπάνω ελάχιστων προδιαγραφών, δεν θα είναι σε θέση να εισπράξουν την επιχορήγηση που αντιστοιχεί στην πώληση κάθε μη-κατάλληλου υπολογιστή.

Οι δε γονείς, σε περίπτωση που διαπιστώνουν προσπάθεια πώλησης φορητών υπολογιστών υποδεέστερων προδιαγραφών, οφείλουν να μην τους παραλαμβάνουν και να επιλέγουν άλλη κατασκευάστρια εταιρεία ή/ και κατάστημα πώλησης."

Δυστυχώς τα netbooks είναι κλειστά και σφραγισμένα όταν τα προμηθευόμαστε .Το δικό μου, μάρκας ........ , ΔΕΝ είχε εγκατεστημένο κάποιο λειτουργικό και όταν το άνοιξα έδινε δυνατότητα εγκατάστασης των windows MONO ή Ubundu linux ΜΟΝΟ .Σε επικοινωνία με το κατάστημα αγοράς (..........) μου δόθηκε ένα τηλ.της αντιπροσωπείας και στην επικοινωνία μου (ενώ παραδέχονταν ότι δινόταν η δυνατότητα εγκατάστασης ΜΟΝΟ ενός λειτουργικού-πράγμα λειψό ως προς τις προδιαγραφές ) μετά από απειλές μου , ότι θα απευθυνθώ στο Υπουργείο για όχι τήρηση των προδιαγραφών, μου είπαν τελικά να επιστρέψω το netbook πίσω για να εγκαταστήσουν και τα 2 λειτουργικά .

(θα μου πείτε το ubuntu είναι ελεύθερο γιατί δεν το κατέβαζα και εγκαταστούσα;
 1) διότι είναι παράλειψη των συμφωνημένων 
2) και αν πάθαινε κάποιο κρασσάρισμα ή κάτι τέλος πάντων ο σκληρός άντε να αποδείξεις -για την εγγύηση ότι δεν έκανες κακή χρήση-στο παρελθόν μου συνέβηκε και πλήρωσα από την τσέπη μου για την επισκευή)
3)
 οι οδηγίες των ανωτέρων ήταν :μη εγκαθιστάς τίποτε ,δεν μπορείς να προτείνεις να εγκαταστήσουν οι μαθητές οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που υπάρχει προεγκαταστημένο (ούτε και αν προτείνεται από το Π.Ι ) , μη ξεκινάς να διδάσκεις χρησιμοποιώντας τα netbook θα πρέπει πρώτα να έρθει εγκύκλιος με οδηγίες. Ε λοιπόν θέλω να ξέρω τι προεγκαστεστημένο υπάρχει 
Επιστρέφω λοιπόν στο κατάστημα πώλησης αλλά επειδή δεν γνωρίζουν για το θέμα και το τηλ.της αντιπροσωπείας δεν απαντά δεν μου παίρνουν το netbook πίσω, παρόλο τις αντιρρήσεις μου για πώληση ελαττωματικού προϊόντος .

Ε συγχύστηκα .Έκανα καταγγελία στην γραμματεία προστασίας καταναλωτή ,πήρα τηλ στα κεντρικά της αλυσίδας πώλησης στην Αθήνα οι οποίοι επικοινώνησαν με το κατάστημα Κομοτηνής οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου και τελικά πήραν το netbook αλλά θα δούν τι μπορεί να γίνει αύριο που θα επικοινωνήσουν με την αντιπροσωπεία και θα με ειδοποιήσουν .Τελικά την επόμενη μέρα το μεσημεράκι το netbook ήταν έτοιμο και με τα δυο λειτουργικά .


Τα γράφω όλα αυτά για να σας ενημερώσω για τα εξής :
1) Τα netbooks οφείλουν
 υποχρεωτικώς να πληρούν το σύνολο των ελαχίστων προδιαγραφών που έχουν ανακοινωθεί από τις «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», και οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pupilslaptop.digitalaid.gr/Specs όπως σαφώς αναφέρεται στο http://pupilslaptop-portal.digitalaid.gr/Last/190 


2) μετά από ψάξιμο βρήκα στο site της γραμματείας προστασίας καταναλωτή 
http://www.efpolis.gr/el/faq-sixnes-ero ... rvice.html ότι :
.....
Σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, μπορώ να προσφύγω στα αστικά δικαστήρια προκειμένου να πετύχω τα δικαιώματά μου (δηλ. να απαιτήσω χωρίς επιβάρυνσή μου τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο ή να μειώσω το τίμημα ή να υπαναχωρήσω από την σύμβαση) και μέχρι πότε;

Στα άρθρα 554 και 555 του Αστικού Κώδικα όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το Ν. 3043/02 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων» ορίζουν ότι τα δικαιώματα του αγοραστή (διόρθωση του πράγματος ή αντικατάσταση με άλλο ή μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση από την σύμβαση) λόγω πραγματικού ελαττώματος ή ελλείψεως συμφωνηθείσας ιδιότητας, παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά και πέντε ετών για τα ακίνητα.
.....
Πρόκειται να αγοράσω ένα διαρκές καταναλωτικό αγαθό (π.χ. ένα ψυγείο). Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του προμηθευτή απέναντί μου (εγγύηση – service, κλπ.);

Οι υποχρεώσεις του πωλητή ή του προμηθευτή που απορρέουν από την πώληση διαρκούς καταναλωτικού προϊόντος καθορίζονται στο Ν. 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις», άρθρα 534, 540, 554 και 555 (1), καθώς και στο Ν. 2251/94 – «Προστασία των καταναλωτών» άρθρο 5 (3,6).

Πιο συγκεκριμένα :

Α) Ν. 3043/2002 (άρθρο 1)

* Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.(άρθρο 534 Α.Κ.)
* Στην περίπτωση πώλησης πράγματος με πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται να απαιτήσει από τον πωλητή, χωρίς επιβάρυνσή του, ή τη διόρθωση του πράγματος ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο ή να μειώσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. (άρθρο 540 Α.Κ.)
* Τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση του πράγματος. (άρθρο 554, 551 (1) ) 

Β) Ν. 2251/1994

* Σε περίπτωση προμήθειας καινούργιων προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής (π.χ. ένα ψυγείο) ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει γραπτή εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με τον χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. (άρθρο 5 (3) )
* Ο προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών προϊόντων οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με τη πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. (άρθρο 5 (6) )
......
• Αγόρασα ένα πλυντήριο το οποίο μέσα στον χρόνο της εγγύησης παρουσίασε πρόβλημα. Πρέπει να επιβαρυνθώ με έξοδα επίσκεψης του τεχνικού; Σε περίπτωση που πρέπει να επιδιορθωθεί το πλυντήριο θα επιβαρυνθώ με έξοδα αποστολής, μεταφοράς κ.λ.π.;
• Το άρθρο 540 Α.Κ. όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.3043/2002 ορίζει ότι σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για παράδοση ελαττωματικού προϊόντος ο αγοραστής δικαιούται να απαιτήσει από τον πωλητή τη δωρεάν διόρθωση του προϊόντος.
...
Αγόρασα έναν υπολογιστή ο οποίος, όπως ανακάλυψα εκ των υστέρων, δεν έχει όλα τα χαρακτηριστικά που μου είχε περιγράψει ο πωλητής κατά την αγορά του. Σε αυτή την περίπτωση τι δικαιώματα έχω;
• Στην περίπτωσή σας εφαρμόζεται το άρθρο 540 Α.Κ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 534 και 535 (1) Α.Κ. όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το Ν. 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων».

γραμμή καταγγελιών καταναλωτών 1520

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου